KVKK

Başvuran Kişi, NS Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Medikal SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ ile paylaşmış olduğu verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan şirketimizin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

Başvuran Kişi açık rızası ile şirketimiz ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin, sözleşmelerin kurulması, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin imzalanmazsa ileride imzalanabilecek sözleşmeler için kaynak oluşturması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına, açıkça izin vermektedir. Başvuran Kişi’nin kişisel verilerinin aktarılmasına ve paylaşılmasına izin verdiği üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

 • Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. taraflar;
 • Şirketimizin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları;
 • Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar.

Bu bilgiler sadece Başvuran Kişi ile kurulacak sözleşmenin ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, şirketimizin sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri koruması ve güvenliği konusunda şirketimiz ile hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Başvuran Kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 11. Maddesi gereği, şirketimizin Ataşehir MAh, Atatürk Bulv, No: 34/A Çiğli/İzmir adresine ıslak imzalı başvurusunu kargolamak suretiyle;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunun kendisine bildirildiğini kabul ve beyan eder.